Вести

Школски развојни план

Годишњи план рада за школску 2017/18. годину

Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2017/18. годину

Статут

Пословник о раду школског одбора

Пословник о раду савета родитеља

Правилник о систематизацији радних места

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика

Правила понашања у школи

Правилник о полагању матурског испита за ПА

Правилник о полагању матурског испита за ФА

Правилник о обављању друштвено-корисног рада